20 Cdo 1624/2005
Datum rozhodnutí: 28.07.2005
Dotčené předpisy: § 240 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1624/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Kurky a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné P. p., a. s., zastoupené advokátem, proti povinnému J. T., pro 3.560,90 Kč s příslušenstvím srážkami ze mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 32 E 2674/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2004, č.j. 39 Co 455/2003-30, takto :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedeným rozhodnutím městský soud potvrdil usnesení ze dne 13. 10. 2003, č.j. 32 E 2674/2002-24, kterým Obvodní soud pro Prahu 10 podle § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 20. 2. 2003, č.j. 32 E 2674/2002-8, jímž byl nařízen podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 8. 8. 1996, sp. zn. 21 C 7/96, k vymožení pohledávky 3.560,90 Kč s příslušenstvím a exekučních nákladů výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy (důchodu) povinného.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl povinný dovoláním.

Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.).

Dovolání je opožděné.

Účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni, popřípadě u odvolacího nebo dovolacího soudu (§ 240 odst. 1, věta první, odst. 2, věta druhá, o.s.ř.). Lhůta k podání dovolání je lhůtou procesní a zákonnou, jejíž zmeškání nelze prominout (§ 240 odst. 2, věta první, o.s.ř.). Ve smyslu ustanovení § 57 odst. 2, věty první a druhé, o.s.ř. končí běh lhůty k podání dovolání uplynutím toho dne, který se svým označením shoduje se dnem, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty, a není-li ho v měsíci, posledním dnem měsíce; připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Lhůta je zachována, je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

V projednávané věci byl stejnopis písemného vyhotovení usnesení odvolacího soudu obsahující správné poučení o tom, že dovolání není přípustné doručen povinnému 4. 5. 2004. Dovolání odevzdal povinný k doručení Nejvyššímu soudu poště v B. dne 25. 10. 2004 (zásilka R 020631).

Posledním dnem lhůty, v níž mohl povinný dovolání učinit u soudu, popřípadě podat k přepravě orgánu, který má povinnost je doručit, byl 7. 7. 2004; dovolání však bylo podáno po uplynutí lhůty stanovené v § 240 odst. 1, větě první, o.s.ř.

Nejvyšší soud proto aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení (srov. § 241b odst. 2 o.s.ř.) dovolání jako opožděné odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218a o.s.ř.).

Dovolání by bylo nutno odmítnout pro nepřípustnost (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.), i kdyby bylo podáno včas (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2001, sp. zn. 21 Cdo 1124/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 5/2003 pod č. 41).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. ( oprávněné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. července 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v.r.

předseda senátu