20 Cdo 162/2011
Datum rozhodnutí: 22.02.2011
Dotčené předpisy: § 236 odst. 1 o. s. ř., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 162/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné GE Money Multiservis, a.s. , se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1422/1a, identifikační číslo osoby 492 41 150, zastoupené JUDr. Vladislavem Cilínkem, advokátem se sídlem v Praze 2, Římská 36, proti povinnému M. K. , za účasti manželky povinného Š. K., pro 3.454,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 Nc 2559/2009, o dovolání manželky povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2010, č. j. 10 Co 451/2010 - 23, takto:

Dovolání se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 27. 10. 2009, č. j. 46 Nc 2559/2009 - 6, nařídil podle vykonatelného platebního rozkazu téhož soudu ze dne 8. 7. 2008, č. j. 32 Ro 808/2008 - 18, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 3.454,- Kč s úrokem z prodlení ve výroku tohoto usnesení specifikovaným, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 8.454,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, exekuci na majetek povinného, jejímž provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Radima Opletala, Exekutorský úřad Olomouc.

Krajský soud v Ostravě poté usnesením ze dne 29. 6. 2010, č. j. 10 Co 451/2010 - 23, odvolání manželky povinného proti usnesení soudu prvního stupně podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb. odmítl.

Usnesení odvolacího soudu napadla manželka povinného dovoláním, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. června 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), a stejně ani proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo podle § 44 odst. 10 zákona. č. 120/2001 Sb. odmítnuto odvolání, nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání manželky povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž zohledňoval nedostatek nuceného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu