20 Cdo 162/2008
Datum rozhodnutí: 04.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 162/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Petra Šabaty a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné G. M. M., a.s., zastoupené advokátem, proti povinnému P. Š., pro 20.043,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 47 Nc 1542/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 2. 2007, č. j. 66 Co 22/2007-15, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl odvolání povinného proti usnesení ze dne 12. 10. 2006, č. j. 47 Nc 1542/2006-8 (jímž okresní soud podle svého rozsudku ze dne 21. 10. 1999, č. j. 22 C 163/99-37, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 20 043,- Kč s úroky z prodlení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 4 260,- Kč, pro náklady předcházejícího výkonu rozhodnutí ve výši 4 575,- Kč, pro náklady za šetření dle § 260 o. s. ř. ve výši 200,- Kč a pro náklady exekuce, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil JUDr. T. V., soudního exekutora), podal povinný dovolání.Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinný byl právnicky vzdělán, okresní soud jej usnesením ze dne 26. 11. 2007, č. j. 47 Nc 1542/2006-28, doručeným mu 6. 12. 2007, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň jej poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Povinný však na výzvu reagoval a vytčený nedostatek neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O (případných) nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. l zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. prosince 2008

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.

předsedkyně senátu