20 Cdo 1619/2010
Datum rozhodnutí: 24.04.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 1619/2010
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněného Ing. J. K. , zastoupeného JUDr. Jaroslavem Skoupým, advokátem se sídlem v Rakovníku, Havlíčkova 584, proti povinným 1) S. S. , zastoupenému Mgr. Jiřím Janatou, advokátem se sídlem v Jilemnici, Valdštejnská 41, a 2) M. S. , za účasti zástavního věřitele LOBSTER s.r.o. , se sídlem v Praze 1 - Nové Město, Politických vězňů 912/10, identifikační číslo osoby 622 40 650, zastoupeného JUDr. Lubošem Pospíšilem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Osvobození 714/4, a JUDr. H. Š. , soudní exekutorky se sídlem v Rakovníku, Husovo nám. 22, pro 1.300.000,- Kč s příslušenstvím, o rozvrhu rozdělované podstaty, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. Nc 1738/2005, o dovolání prvního povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 16. prosince 2008, č. j. 24 Co 500/2008 - 195, takto:

Dovolání se o d m í t á . O d ů v o d n ě n í:
Shora označeným rozhodnutím krajský soud potvrdil (v pořadí druhé) usnesení Okresního soudu v Semilech ze dne 31. 7. 2008, č. j. Nc 1738/2005 - 170, jímž rozhodl o rozvrhu rozdělované podstaty ve výši 4.000.000,- Kč tak, že k uspokojení pohledávky soudní exekutorky JUDr. H. Š. přikázal částku 680.104,- Kč, k uspokojení pohledávky zástavního věřitele LOBSTER s.r.o. částku 926.974,- Kč a částku 301.692,30 Kč a k uspokojení pohledávky oprávněného částku 1.668.569,40 Kč a částku 422.660,30 Kč .

Usnesení odvolacího soudu napadl první povinný dovoláním, jehož přípustnost dovozuje z § 238a odst. 1 písm. f) o. s. ř., ve znění účinném do 30. 6. 2009, a podává je z důvodu nesprávného právního posouzení věci. Namítá, že vydražená nemovitost byla prodána i s movitými věcmi, které nebyly v jeho vlastnictví, na což upozorňoval soudní exekutorku i soud prvního stupně. Nesouhlasí rovněž s cenou nemovitosti, jak byla určena znaleckým posudkem ve věci vypracovaným. Navrhl, aby rozhodnutí soudů obou stupňů byla zrušena a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Oprávněný ve svém písemném vyjádření k dovolání navrhl, aby bylo odmítnuto.

Dovolání, jež bylo podáno včas, k tomu legitimovaným subjektem (prvním povinným), řádně zastoupeným advokátem (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř.), a které je přípustné podle § 238a odst. 1 písm. f), odst. 2 o. s. ř., ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz článek II, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb.) ve spojení s § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a s § 130 zákona č. 120/2001 Sb., je zjevně bezdůvodné.

Nejvyšší soud v řadě svých rozhodnutí (srov. např. usnesení ze dne 23. května 2007, sp. zn. 20 Cdo 2006/2006, ze dne 10. ledna 2008, sp. zn. 20 Cdo 2769/2006, ze dne 29. ledna 2009, sp. zn. 20 Cdo 901/2008) vysvětlil, že řízení o výkon rozhodnutí (exekuci) prodejem nemovitosti (spoluvlastnického podílu) je rozděleno do několika relativně samostatných fází [1) nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), 2) určení ceny nemovitosti a jejího příslušenství, ceny závad a práv s nemovitostí spojených, určení závad, které prodejem v dražbě nezaniknou, a určení výsledné ceny, 3) vydání dražební vyhlášky, 4) prodej nemovitosti v dražbě, 5) rozvrh rozdělované podstaty], v nichž se řeší vymezený okruh otázek, přičemž pravomocné rozhodnutí, jímž je ukončen určitý úsek, je předpokladem pro další pokračování v řízení a současně vylučuje možnost v další fázi znovu řešit otázky, o kterých již bylo rozhodnuto.

V projednávané věci bylo usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 19. 7. 2006, č. j. 24 Co 387/2006 - 34, jímž potvrdil usnesení pověřené soudní exekutorky JUDr. H. Š. ze dne 20. 2. 2006, sp. zn. 087 Ex 429/05/U2, o ceně prodávané nemovitosti, povinnému řádně doručeno a právní moci nabylo dne 29. 9. 2006. Výsledná cena nemovitosti v něm byla stanovena v souladu se závěry posudku soudního znalce L. K. ze dne 10. 2. 2006, č. 54/2/2006, a jeho doplňku ze dne 14. 2. 2006, ve výši 3.430.000,- Kč. Následně vydaná dražební vyhláška ze dne 30. 10. 2006 byla prvnímu povinnému řádně doručena, opravný prostředek proti ní nepodal a právní moci nabyla dne 28. 11. 2006.

Vyjadřuje-li první povinný nesouhlas s cenou nemovitosti, jak byla stanovena znaleckým posudkem znalce a poté shora citovanými usneseními, od níž se odvíjí i výše nejnižšího podání uvedeného v dražební vyhlášce (§ 336e odst. 1 o. s. ř.), pak takovouto námitku v této fázi řízení (o rozvrhu rozdělované podstaty) již zohlednit nelze, neboť je jí zpochybňována správnost řešení v předcházejícím úseku již najisto postavených (rozhodnutých) otázek, a sice určení výsledné ceny nemovitosti.

Námitka dovolatele, že vydražená nemovitost byla prodána i s movitými věcmi, které nebyly v jeho vlastnictví, je nepřípadná, neboť v dané věci je exekuce prováděna prodejem nemovitosti, nikoliv prodejem movitých věcí, jak z obsahu spisu vyplývá.

Protože dovolání prvního povinného je zjevně bezdůvodné, Nejvyšší soud je podle § 243b odst. 1 o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2012

JUDr. Olga Puškinová , v. r.
předsedkyně senátu