20 Cdo 1612/2017
Datum rozhodnutí: 05.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.201320 Cdo 1612/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v právní věci oprávněné Mgr. L. O. , zastoupené JUDr. Šárkou Sedláčkovou, advokátkou se sídlem v Broumově, Generála Svobody č. 17, proti povinnému Z. O. , zastoupeného JUDr. Michalem Hruškou, advokátem se sídlem v Trutnově, Svatojanské náměstí č. 47, o výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 10 E 4/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. listopadu 2016, č. j. 26 Co 371/2016-387, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. listopadu 2016, č. j. 26 Co 371/2016-387, kterým potvrdil usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 22. dubna 2016, č. j. 10 E 4/2009-365, ve výrocích III., IV., V. a VII., podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem podáním ze dne 1. března 2017, č. j. 10 E 4/2009-411, výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 5. 4. 2017

JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu