20 Cdo 1612/2007
Datum rozhodnutí: 09.08.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1612/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně


JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Vladimíra Mikuška


v exekuční věci oprávněné S. v.o.s., zastoupené advokátem, proti povinnému H. P., pro 212 674,30 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 21 Nc 3718/2002, o dovolání JUDr. I. R., soudního exekutora, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 10. 2006, č.j. 10 Co 931/2006-34, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 5. 4. 2006, č.j. 21 Nc 3718/2002-24, Okresní soud v Mostě zastavil podle § 268 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), exekuci nařízenou jeho usnesením ze dne 12. 12. 2002, č.j. 21 Nc 3718/2002-5 (výrok I.), a uložil oprávněnému povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce ve výši 7 541,50 Kč (výrok II.). Krajský soud jako soud odvolací shora označeným rozhodnutím změnil toto usnesení okresního soudu v napadeném výroku II. o náhradě nákladů exekuce soudního exekutora tak, že povinnost uhradit soudnímu exekutorovi náklady exekuce uložil povinnému, a to ve výši 6 500,- Kč.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadl JUDr. I. R., soudní exekutor, dovoláním.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech exekuce, stejně jako usnesení o nákladech řízení, není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005 pod č. 70).

Nejvyšší soud proto dovolání soudního exekutora podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá tomu, že žádnému z účastníků, kromě dovolatele, náklady v tomto stádiu řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 9. srpna 2007


JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu