20 Cdo 1610/2002
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1610/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné M. K. proti povinným 1) Ing. J. P. a 2) J. P., vyklizením bytu, o zastavení výkonu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 8 E 862/96, o dovolání druhé povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24.10.2001, č.j. 16 Co 377/2001-57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Proti usnesení, jímž odvolací soud změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že se nařízený výkon rozhodnutí vyklizením bytu nezastavuje, podala druhá povinná včasné dovolání.

Soud prvního stupně dovolatelku - mimo jiné - upozornil, že v dovolacím řízení musí být zastoupena advokátem, a vyzval ji, aby toto zastoupení ve lhůtě dvaceti dnů doložila, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Na toto usnesení, doručené jí 3.5.2002, dovolatelka neodpověděla.

Ve smyslu části dvanácté, hlavy první, bodu 27. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, pro řízení o výkon rozhodnutí vyklizením nemovitosti, bytu nebo místnosti, za něž je třeba zajistit povinnému náhradu, se použijí dosavadní právní předpisy (to jest občanský soudní řád ve znění účinném do 1.1.2001 - dále jen o.s.ř. ), byl-li výkon rozhodnutí nařízen (jak tomu bylo v dané věci) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Podle tohoto předpisu postupoval odvolací soud, a ani soud dovolací nemohl jinak (bod 17.).

Podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď on sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něho jedná, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek nuceného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jestliže splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyššímu soudu nezbylo, než řízení o dovolání zastavit.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné, která by ve smyslu těchto ustanovení měla právo na jejich náhradu, však v daném stadiu řízení prokazatelné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2003

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu