20 Cdo 1609/2007
Datum rozhodnutí: 25.07.2007
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1609/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové

v exekuční věci oprávněné V. z. p. ČR, proti povinnému F. B., pro částku 21.385,- Kč, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. Nc 4442/2006, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 8. 12. 2006, č.j. 20 Co 505/2006-25, takto:Dovolací řízení se zastavuje.O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 10. 3. 2006, č.j. Nc 4442/2006-5, kterým okresní soud nařídil exekuci (vykonatelného platebního výměru oprávněné z 29. 11. 2001, č.j. 050019002/01-10), jejímž provedením pověřil označeného soudního exekutora, podal povinný dovolání.

Jelikož dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení (spočívající v absenci náležitostí dovolání podle § 241a odst. 1 občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen o.s.ř. /) a nebylo ani sepsáno advokátem, soud povinného usnesením z 11. 1. 2007, doručeným mu 17. 1. téhož roku, vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení nedostatky podání odstranil a zvolil si zástupcem advokáta, jehož prostřednictvím podá řádné dovolání. Zároveň ho poučil,že nevyhoví-li výzvě, dovolací řízení bude zastaveno. Dovolatel však vytčené nedostatky neodstranil.

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení

(k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu z 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 6, ročník 2000 pod poř. č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. července 2007

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.

předseda senátu