20 Cdo 1608/2006
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1608/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R., a. s., proti povinné N., a. s., pro 4.916,- Kč s příslušenstvím prodejem movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 34 E 1260/2004, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 1. 9. 2005, č.j. 20 Co 317/2005-16, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 10. 1. 2005, č.j. 34 E 1260/2004-7, jímž Obvodní soud pro Prahu 1 nařídil podle rozhodnutí Č. t. ú. ze dne 26. 7. 2004, č.j. 016824/2004-631/Zvá/G, k uspokojení pohledávky 4.916,- Kč s příslušenstvím, výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě právnická osoba, je nezbytné, aby byla (nejedná-li za ni právnickým vzděláním vybavená osoba uvedená v § 21 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ) zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. l, odst. 2 písm. b/, odst. 4 o.s.ř.).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu neplyne, že by za ni jednala osoba uvedená v § 21 o.s.ř., která má právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 20. 2. 2006, č.j. 34 E 1260/2004-20, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila pro dovolací řízení zmocněncem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.


Na výzvu, která jí byla doručena 8. 3. 2006, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. l o.s.ř.).


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. l, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu