20 Cdo 1605/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 43 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1605/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné GRATO spol. s r.o. , se sídlem v Mariánských Lázních, Palackého 796/57a, IČ 410 33 281, proti povinné M. M. , za účasti bývalého manžela povinné Z. M., pro 26.670,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 7 E 605/2008, o dovolání Z. M. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2009, č. j. 22 Co 34/2009 - 41, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Shora označeným usnesením Krajský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 28. 5. 2008, č. j. 7 E 605/2008 - 20, jímž Okresní soud v Benešově nařídil podle platebního rozkazu Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 20. 6. 2006, č. j. 52 Ro 1189/2006 - 24, ve prospěch pohledávky oprávněného ve výši 25.640,- Kč s 0,1 % úrokem denně od 26. 8. 2005 do zaplacení a náhrady nákladů předcházejícího řízení ve výši 1.030,- Kč, výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech povinné ve společném jmění manželů se Z. M. ve výroku tohoto usnesení blíže specifikovaných, s tím, že pořadí soudcovského zástavního práva se řídí dnem 18. 4. 2008, a jímž bylo rozhodnuto o nákladech výkonu rozhodnutí, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Usnesení odvolacího soudu napadl Z. M. dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a jeho podání ani nesplňovalo náležitosti tohoto mimořádného opravného prostředku.

Usnesením Okresního soudu v Benešově ze dne 15. 9. 2009, č. j. 7 E 605/2008 - 65, jež nabylo právní moci dne 6. 11. 2009, byl povinnému k jeho žádosti ustanoven zástupce, který dovolání doplnil podáním ze 19. 1. 2010, podaným téhož dne k poštovní přepravě.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že dovolání vykazuje nedostatky, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Podle § 240 odst. 1 o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců
od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Bylo-li odvolacím soudem vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta od doručení opravného usnesení.

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Uvedením údaje o tom, v jakém rozsahu dovolatel rozhodnutí dovolacího soudu napadá, je vymezena kvantitativní stránka přezkumné činnosti dovolacího soudu. Uplatnění dovolacího důvodu podle ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. předpokládá, že dovolatel popíše (konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; ani případný pouhý odkaz na text zákona anebo samotná citace skutkové podstaty některého z dovolacích důvodů uvedených taxativně v ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř. nestačí. Chybí-li totiž vylíčení okolností, v nichž dovolatel spatřuje naplnění dovolacího důvodu, není v takovém případě (vzhledem k vázanosti dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem) vymezen obsah přezkumné činnosti dovolacího soudu po stránce kvalitativní a napadené rozhodnutí odvolacího soudu tak není možné věcně přezkoumat (srov. § 242 odst. 3, věta první, o. s. ř.).

Dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, je vadným podáním, které může dovolatel doplnit o chybějící náležitosti buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu soudu, avšak jen do uplynutí dovolací lhůty (srov. usnesení NS ČR ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, publikované v Souboru rozhodnutí NS ČR, sv. 23, C 1688). Případná výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny podstatné náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o. s. ř.), se po uplynutí této lhůty stává bezpředmětnou. Původně odstranitelné vady dovolání se totiž marným uplynutím propadné (prekluzívní) lhůty podle ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř. stávají neodstranitelnými; dovolací soud proto k případnému opožděně podanému doplnění dovolání nemůže přihlížet.

Vadu podání může dovolatel odstranit jen do uplynutí dvouměsíční lhůty
k podání dovolání. Protože v řízení nelze pro tento nedostatek pokračovat, je třeba dovolání, které je nezpůsobilé zahájit dovolací řízení, za přiměřeného použití ustanovení § 43 odst. 2, věty první, o. s. ř. odmítnout.

Jak vyplývá z obsahu spisu, usnesení odvolacího soudu bylo bývalému manželovi povinné Z. M. doručeno dne 6. 3. 2009. Z. M. sice usnesení odvolacího soudu napadl včasným dovoláním, při tomto úkonu však nebyl zastoupen advokátem, přičemž z obsahu spisu nevyplývá a dovolatel to ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Usnesením Okresního soudu v Benešově ze dne 15. 9. 2009, č. j. 7 E 605/2008 - 65, byl Z. M. k jeho žádosti ustanoven zástupcem JUDr. Jaroslav Zeman, advokát se sídlem v Benešově, Masarykovo nám. 225. Toto usnesení nabylo právní moci dne 6. 11. 2009, takže lhůta k odstranění vad dovolání podle § 241b odst. 3, věta druhá za středníkem, o. s. ř. uplynula dne 6. 1. 2010 (středa). Doplnění dovolání, jež splňuje náležitosti dovolání, však bylo k poštovní přepravě podáno až dne 19. 1. 2010. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta, v níž bylo možno tyto nedostatky dovolání odstranit, marně uplynula, dovolací soud dovolání bývalého manžela povinné podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl, aniž mohl přihlédnout k opožděně podanému doplnění dovolání ze dne 19. 1. 2010, či se zabývat dalšími okolnostmi.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť dovolatel na jejich náhradu nemá právo, a ostatním účastníkům v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2010

JUDr. Olga P u š k i n o v á, v. r.
předsedkyně senátu