20 Cdo 1600/2011
Datum rozhodnutí: 27.02.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 1 o. s. ř., § 241b odst. 3 o. s. ř.
20 Cdo 1600/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D. v exekuční věci oprávněného Mgr. A. H. , zastoupeného Mgr. Radovanem Dospělem, advokátem se sídlem v Brně, Tábor 2333/8, proti povinným 1. P. B. , a 2. J. K. , zastoupeným JUDr. Radkem Dvořákem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Rašínova 68, pro 4,100.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 23 Nc 734/2008, o dovolání oprávněného proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze 13. 9. 2010, č. j. 58 Co 155/2010-147, takto:

Dovolání se odmítá.
Odůvodnění:
Shora označeným rozhodnutím krajský soud změnil usnesení z 27. 1. 2010, č. j. 23 Nc 734/2008-93, jímž okresní soud zamítl návrh povinných na zastavení exekuce, tak, že exekuci zastavil.

Rozhodnutí odvolacího soudu napadl oprávněný dovoláním, v němž ohlásil dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. (v bodě II. dovolání uvedl výslovně pouze to, že ...dle názoru žalobce rozhodnutí odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. spočívá na nesprávném právním posouzení věci , a v závěru bodu III. pak připojil větu, že dovolání bude ve lhůtě do 30 dnů doplněno o podrobné zdůvodnění ).

Povinní navrhli odmítnutí dovolání.

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. musí v dovolání být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodů dovolání, a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

V souzené věci byl stejnopis napadeného rozhodnutí zástupci oprávněného doručen 25. 10. 2010 (viz doručenku u č.l. 153 versa), posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání tedy bylo pondělí 27. 12. 2010. V této lhůtě však bylo (dne 21. 12. 2010, viz obálka na č. l. 167) podáno pouze dovolání tzv. blanketní, tedy takové, v němž byl dovolací důvod označen pouze odkazem na zákonné ustanovení § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. a jeho citací, zatímco řádné dovolání obsahující náležité odůvodnění (označené datem 5. 4. 2011, viz č.l. 172) bylo soudu doručeno elektronicky 11. 4. 2011.

Jak Nejvyšší soud dovodil v usnesení z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005, pod poř. č. 31, pouhá citace textu ustanovení § 241a odst. 2 (případně odst. 3) o. s. ř. řádným uplatněním dovolacího důvodu není; jestliže takto formulované dovolání dovolatel nedoplní o údaj o tom, z jakých důvodů rozhodnutí odvolacího soudu napadá, ve lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud je bez dalšího podle § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítne.

Dobrodiní poskytnuté dovolatelům ustanovením § 241b odst. 3 věty druhé před středníkem o. s. ř., podle níž se lhůta k doplnění dovolání o potřebné náležitosti (mezi něž patří i specifikace dovolacího důvodu, tedy vysvětlení, v čem konkrétně jeho naplnění spočívá) prodlužuje až do uplynutí lhůty k odstranění nedostatku obligatorního zastoupení advokátem, oprávněnému v souzené věci přiznat nelze, jelikož blanketní dovolání na č.l. 163 (označené datem 15. 12. 2010, tedy stejným, jakým byla opatřena plná moc k sepisu a podání dovolání, viz č.l. 190) bylo sepsáno a (s výslovnou doložkou Mgr. Radovan Dospěl, advokát, v plné moci za oprávněného ) podepsáno advokátem (k uvedené otázce viz též např. Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád II., § 201-376. Komentář. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, poslední odstavec s 1929).

Na uvedeném závěru není způsobilá nic změnit ani okolnost, že usnesení okresního soudu ze 7. 3. 2011, č.j. 23 Nc734/2008-169, vedle výzvy k doplnění dovolání o specifikaci dovolacího důvodu obsahuje i výzvu, aby si dovolatel (při sepisu a podání dovolání náležitě zastoupený) zvolil zástupcem advokáta.

Jak plyne z výše uvedeného, k opožděně učiněnému doplnění dovolání podanému 11. 4. 2011 (tedy nejen po uplynutí zákonné dvouměsíční dovolací lhůty počítané ode dne doručení napadeného rozhodnutí, ale navíc i po uplynutí třicetidenní lhůty počítané od sepisu blanketního dovolání, v níž jeho doplnění přislíbil prostřednictvím svého advokáta samotný dovolatel) Nejvyšší soud pro uplynutí propadné lhůty (podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) přihlédnout nemohl, a proto vadné dovolání podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o. s. ř. odmítl.

O případné náhradě nákladů exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 27. února 2013
JUDr. Vladimír Mikušek
předseda senátu