20 Cdo 1594/2006
Datum rozhodnutí: 26.02.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1594/2006


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné České republiky - Krajského soudu v Plzni, proti povinné R. S., pro 56.435,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu Plzeň - město pod sp. zn. 72 E 536/2005, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 21. 10. 2005, č.j. 10 Co 795/2005-11, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 19. 7. 2005, č. j. 72 E 536/2005-4, jímž Okresní soud Plzeň - město nařídil podle rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 10. 2. 2005, sp. zn. 4 T 13/1999, k uspokojení nepřednostní pohledávky oprávněné ve výši 56.435,- Kč výkon rozhodnutí srážkami z pracovní odměny odsouzené.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 21. 4. 2006, č.j. 72 E 536/2005-17, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení rozhodnutí zvolila zmocněncem advokáta, popřípadě aby v téže lhůtě doložila, že má právnické vzdělání.


Výzvě, která jí byla doručena 4. 5. 2006, dovolatelka nevyhověla.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádná z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. února 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu