20 Cdo 1585/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1585/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné D. C. L., zastoupené advokátem, proti povinným 1) Z. M., zastoupenému opatrovníkem R. Ch., exekutorským vykonavatelem E. ú. B., 2) B. H., pro 32.409,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 34 Nc 6075/2006, o dovolání druhé povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 5. 2008, č. j. 64 Co 217/2008-41, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud odmítl její odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 9. 11. 2006, č. j. 34 Nc 6075/2006-7, jímž obvodní soud nařídil podle svého rozsudku ze dne 13. 7. 2006, sp. zn. 18 C 221/2005, k vymožení pohledávky 32.409,- Kč s 14,75 % p.a. úroky z prodlení od 30. 10. 2001 do zaplacení, pro náklady předcházejícího řízení ve výši 12.718,- Kč, které je povinen zaplatit první povinný, a pro náklady exekuce a náklady oprávněné, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinných exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. P. K., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 3. 11. 2008, č. j. 34 Nc 6075/2006-53, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).


Výzvě, která jí byla doručena 28. 1. 2009, dovolatelka nevyhověla.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek , v. r.


předseda senátu