20 Cdo 1577/2002
Datum rozhodnutí: 31.07.2003
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1577/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci M. Š., o obnovu řízení ( o nejasné podání ), vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. Nc 1630/2001, o dovolání proti usnesení Krajského soud v Praze ze dne 19.3.2002, č.j. 22 Co 87/2002-61, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž byla žaloba na obnovu řízení soudem prvního stupně odmítnuta.

M. Š. podal včasné včasné dovolání.

Soud prvního stupně (usnesením doručeným dne 26.6.2002) dovolatele poučil, že v dovolacím řízení musí být zastoupen advokátem, a vyzval jej, aby předložil plnou moc zvoleného zástupce (advokáta) a jím sepsané dovolání, a upozornil jej, že nestane-li se tak ve lhůtě třiceti dnů, bude dovolací řízení zastaveno.

Žalobce soudu sdělil, že nehodlá využít služeb advokáta , neboť disponuje veškerými důkazy pro obnovu řízení , a že nevidí důvod, proč by nemohl vystupovat u soudního jednání sám za sebe .

Z odůvodnění rozhodnutí odvolacího soudu se podává, že odvolání projednal podle ustanovení zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1.1.2001 (dále jen o.s.ř. ), v důsledku čehož o dovolání Nejvyšší soud nemohl rozhodovat jinak (viz. část dvanáctou, hlavu I, bod 17. zákona č. 30/2000 Sb.).

Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.

Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1, 2 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; v řízení však jiné osobě, odlišné od dovolatele, ve stadiu dovolacího řízení (dle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2003

JUDr. Vladimír K u r k a , v.r.

předseda senátu