20 Cdo 1568/2006
Datum rozhodnutí: 30.01.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1568/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení O., proti povinnému M. S., za účasti bývalé manželky povinného M. S., prodejem nemovitostí, pro 259.586,38 Kč, vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 50 E 47/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočky v Olomouci ze dne 27. 9. 2005, č.j. 40 Co 1195/2005-33, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí ve společném jmění povinného a jeho (bývalé) manželky.


Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.


Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen, soud prvního stupně jej usnesením ze dne 29. 4. 2003, č.j. 50 E 47/2005-52, doručeným dne 13. 4. 2006, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů zvolil zástupcem advokáta nebo notáře a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení, a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatel - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložil, Nejvyšší soud řízení o dovolání zastavil.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné ani (bývalé) manželce povinného však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. ledna 2007


JUDr. Miroslava J i r m a n o v á , v. r.


předsedkyně senátu