20 Cdo 1567/2001
Datum rozhodnutí: 16.05.2002
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1567/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci žalobkyně S. V., proti žalovanému městu S. o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 9 C 897/2000, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 6. 2001, č.j. 18 Co 174/2001-40, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobkyně podala dovolání proti v záhlaví označenému rozsudku odvolacího soudu, jímž byl - v odvoláním dotčeném výroku - potvrzen rozsudek ze dne 19. 2. 2001, č.j. 9 C 897/2000-23, kterým Okresní soud ve Svitavách zamítl žalobu o vyloučení barevného televizoru SAMSUNG, hnědé obývací stěny, dřevěného čalouněného křesla - ušáku, dvou kusů křesel, dvou taburetek a tří kusů sádrových madon z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí vedeného u téhož soudu pod sp. zn. 2 E 909/2000.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Jelikož při podání dovolání nebyla žalobkyně zastoupena advokátem (a z obsahu spisu ani nevyplývalo, že by disponovala právnickým vzděláním), soud prvního stupně ji usnesením ze dne 21. 8. 2001, č.j. 9 C 897/2000-43, doručeným dne 24. 8. 2001, vyzval, aby - nedoloží-li své právnické vzdělání - nedostatek povinného zastoupení do patnácti dnů od doručení usnesení odstranila, a poučil ji o následku nesplnění výzvy (zastavení dovolacího řízení).

Dovolatelka nedostatek povinného zastoupení neodstranila, ač k tomu byla soudem prvního stupně řádně vyzvána a o následcích nesplnění této podmínky poučena (srov. § 241b odst. 1, 2 o.s.ř.).

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení zastavuje pro neodstranění tohoto nedostatku - vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu prvního stupně nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 ve spojení s § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. května 2002

JUDr. Pavel Krbek, v.r.

předseda senátu