20 Cdo 1557/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb., § 218 odst. 5 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1557/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného S., spol. s r. o., zastoupeného advokátkou, proti povinným 1) Ing. V. H. a 2) J. H., pro 245.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 E 224/2001, o dovoláních povinných a N. H. V., s. r. o., proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2001, č.j. 16 Co 445/2001-45, takto:

I. Ve vztahu mezi oprávněným a povinnými se dovolací řízení zastavuje.

II. Dovolání N. H. V., s. r. o. se odmítá.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 25. 9. 2001, č.j. 25 E 224/2001-28, jímž Obvodní soud pro Prahu 2 zamítl návrh na zastavení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech (nařízeného pro vydobytí pohledávky ve výši 245.000,- Kč s příslušenstvím usnesením téhož soudu ze dne 26. 3. 2001, č.j. 25 E 224/2001-7) a povinným uložil zaplatit oprávněnému náhradu nákladů řízení (výrok I.), odvolání N. H. V., s. r. o., odmítl (výrok II.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok III.), napadli dovoláními povinní a N. H. V., s. r. o.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyli povinní zákonem stanoveným způsobem zastoupeni a z obsahu spisu nevyplývalo, že by měli právnické vzdělání.

Soud prvního stupně proto usnesením ze dne 7. 5. 2003, č.j. 25 E 224/2001-80, povinné vyzval, aby si do deseti dnů od doručení rozhodnutí zvolili pro dovolací řízení zmocněncem advokáta a předložili jeho plnou moc (včetně jím sepsaného dovolání); současně povinné poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Poté, co jim bylo 14. 5. 2003 rozhodnutí doručeno, požádali povinní podáním ze dne 15. 5. 2003 o prodloužení lhůty do 14. 6. 2003. Podáním ze dne 6. 6. 2003 (jehož obsahem byl návrh na přerušení dovolacího řízení) však uvedli, že podle jejich názoru není nutné, aby si zvolili zástupcem advokáta. Soud prvního stupně je přípisem ze dne 10. 6. 2003, který jim byl doručen 19. 6. 2003, vyzval, aby nedostatek zastoupení ve lhůtě 1 dne od obdržení přípisu odstranili. Způsobem výzvě adekvátním již povinní nereagovali.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud ve vztahu k oběma povinným dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolání N. H. V., s. r. o., za nějž jedná osoba uvedená v § 21 odst. 1 písm. b/ o.s.ř., která má právnické vzdělání, není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř. přípustnost dovolání nevyplývá, neboť napadené usnesení odvolacího soudu není rozhodnutím ve věci samé, a protože nejde o žádný z případů upravených v § 238 a § 238a o.s.ř., nelze přípustnost dovolání opřít ani o tato ustanovení. Rovněž ustanovení § 239 odst. 1, 2 a 3 o.s.ř. není k založení přípustnosti dovolání použitelné, jelikož usnesení, jímž odvolací soud odmítá odvolání (z důvodu uvedeného v § 218 písm. b/ o.s.ř.), ve výčtu rozhodnutí, proti nimž je dovolání přípustné, uvedeno není.

Nejvyšší soud proto dovolání N. H. V., s. r. o., odmítl (§ 243b odst. 5, věta první, § 218 písm. c/ o.s.ř.).

O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, resp. § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněnému, jemuž by příslušela jejich náhrada, však v tomto stadiu řízení nevznikly, neboť náklady spočívající ve vyjádření k dovoláním, jež pomíjí okolnosti, pro které bylo dovolací řízení zastaveno, resp. dovolání odmítnuto, postrádají znak účelnosti).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2003

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu