20 Cdo 1536/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 1536/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Města Prostějov , se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 12-14, zastoupeného JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T. G. Masaryka 8, proti povinnému L. M. , vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 4 E 17/2009, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. října 2009, č. j. 17 Co 386/2009 - 14, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud v Prostějově usnesením ze dne 3. 8. 2009, č. j. 4 E 17/2009 - 7, nařídil exekuci rozhodnutí téhož soudu ze dne 11. 3. 2008, sp. zn. 7 C 231/2007, a to odstraněním věcí patřících povinnému a příslušníků jeho domácnosti, jakož i věcí, které sice patří někomu jinému, ale jsou se souhlasem povinného umístěny ve vyklizovaném nebo na vyklizovaném objektu, a vykázáním povinného a všech, kdo se tam zdržují na základě práva povinného, z bytu v P., sestávajícího z 1 pokoje a příslušenství; a současně uložil povinnému nahradit oprávněnému na nákladech exekuce částku 6.474,- Kč.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 29. 10. 2009, č. j. 17 Co 386/2009 - 14, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Usnesení odvolacího soudu napadl povinný dovoláním, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a jeho podání ani nesplňovalo náležitosti tohoto mimořádného opravného prostředku.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 29. října 2009, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (vyklizením bytu), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl (okolnost, že při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem, je z důvodu nepřípustnosti dovolání nerozhodná - k tomu srov. § 241b odst. 2 o. s. ř.). Pouze pro úplnost dovolací soud podotýká, že nesprávné poučení odvolacího soudu o přípustnosti dovolání přípustnost dovolání nezakládá (srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 1. 2003, sp. zn. 29 Odo 937/2002).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2010

JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu