20 Cdo 1533/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1533/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné F..CZ, s.r.o., zastoupené advokátem, proti povinné L. K., pro 20.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Táboře pod sp. zn. 9 Nc 5654/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky v Táboře ze dne 5. 9. 2008, č. j. 15 Co 566/2008-15, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Povinná napadla dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl její odvolání (§ 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ) proti usnesení ze dne 14. 11. 2007, č. j. 9 Nc 5654/2007-6, jímž okresní soud nařídil podle rozhodčího nálezu rozhodce O. G. ze dne 18. 5. 2007, sp. zn. 2 R 44/2007, k vymožení pohledávky ve výši 20.000,- Kč, nákladů právního zastoupení ve výši 13.447,- Kč a předcházejícího nalézacího řízení ve výši 2.380,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinné exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. P. K., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyla povinná zákonem stanoveným způsobem zastoupena a z obsahu spisu nevyplývá, že by měla právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 27. 1. 2009, č. j. 9 Nc 5654/2007-31, soud prvního stupně proto dovolatelku vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolila zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně ji poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která jí byla doručena 6. 2. 2009, dovolatelka nereagovala.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu