20 Cdo 151/2001
Datum rozhodnutí: 07.02.2001
Dotčené předpisy:
20 Cdo 151/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města H., proti povinnému V. R., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné - pobočky v Havířově pod sp. zn. 43 E 903/98, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. srpna 2000, č. j. 13 Co 1027/2000-14, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Shora uvedené usnesení odvolacího soudu napadl povinný (posuzováno podle obsahu podání ze dne 10. října 2000, označeného "odvolání proti rozhodnutí Krajského soudu Ostrava k Nejvyššímu soudu, Praha") dovoláním.

Jelikož z obsahu spisu nevyplývalo, že by povinný byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen (ani že by sám byl vybaven právnickým vzděláním), okresní soud jej usnesením ze dne 3. listopadu 2000, č. j. 43 E 903/98-20, doručeným 13. listopadu 2000, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení zvolil advokáta, jenž by již podané dovolání v téže lhůtě doplnil nebo nahradil vlastním podáním, jehož náležitosti soud ve výzvě vymezil, a dále povinného poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Povinný však nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy I (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17 zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Jelikož napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 31. srpna 2000, Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném před novelizací provedenou zákonem č. 30/2000 Sb., tj. účinném do dne 31. prosince 2000 (dále jen "o. s. ř.").

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 104 odst. 2 věty třetí a § 243c o. s. ř. zastavil.

Povinný z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 7. února 2001

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Romana Říčková