20 Cdo 150/2005
Datum rozhodnutí: 03.05.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 150/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Vladimíra Kůrky a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné P., a.s., proti povinnému D. Ch., pro částku 19.006,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. Nc 4491/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové z 10. srpna 2004, č. j. 20 Co 260/2004-18, takto:Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud potvrdil usnesení z 10. července 2003, č. j. Nc 4491/2003-5 (kterým okresní soud nařídil exekuci na majetek povinného a jejím provedením pověřil soudního exekutora), podal povinný dovolání.Protože dovolání mělo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, okresní soud dovolatele usnesením z 21. října 2004, doručeným mu 25. listopadu téhož roku, vyzval, aby si ve lhůtě 15ti dnů od doručení zvolil advokáta, který by jeho podání nahradil nebo doplnil podáním vlastním, a poučil ho, že jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatel však vytčený nedostatek neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), není-li stanoveno jinak (§ 241 odst. 2, 3 o.s.ř.) musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. musí být dovolání sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.

O nákladech vzniklých oprávněné v dovolacím řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 exekučního řádu).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. května 2005

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu