20 Cdo 15/2009
Datum rozhodnutí: 26.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 15/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka v exekuční věci oprávněné F..CZ, s. r. o., zastoupené advokátem, proti povinné K. Č., pro 9 960,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 22 Nc 5939/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2008, č. j. 30 Co 224/2008-26, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Odůvodnění:


Shora označeným rozhodnutím krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), odvolání proti usnesení ze dne 29. 8. 2007, č. j. 22 Nc 5939/2007-8, jímž okresní soud podle rozhodčího nálezu rozhodce Ing. P. H. ze dne 20. 3. 2007, sp. zn. 1R 876/2007, nařídil exekuci a jejím provedením pověřil Mgr. P. K., soudního exekutora.


Rozhodnutí odvolacího soudu napadla povinná dovoláním, jež vykazovalo nedostatky bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a nebylo ani sepsáno advokátem, přičemž ze spisu nevyplývalo, že by povinná byla právnicky vzdělána. Proto ji soud usnesením ze dne 29. 9. 2008, doručeným jí uložením na poště dne 13. 10. 2008, vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; zároveň ji poučil, že dovolání musí být advokátem sepsáno a že nevyhoví-li výzvě, Nejvyšší soud dovolací řízení odmítne (správně zastaví).Dovolatelka na výzvu soudu nereagovala a vytčený nedostatek neodstranila.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje. Protože podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (k jejímuž splnění je třeba i sepisu dovolání advokátem, viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v Soudní judikatuře č. 6, ročník 2000 pod č. 64) je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. června 2009

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.


předsedkyně senátu