20 Cdo 1477/2011
Datum rozhodnutí: 30.05.2011
Dotčené předpisy: § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 1477/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 1, Starém Městě, Templová 747/5, identifikační číslo osoby 47116617, proti povinné R. V. (dříve Š.), zastoupené JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou se sídlem v Kroměříži, Tovačovského 2784, pro 1.101,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 13 Nc 2981/2008, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 7. 2010, č. j. 9 Co 599/2010-28, takto:

Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í :


Proti shora označenému rozhodnutí, jímž krajský soud s poukazem na ustanovení § 44 odst. 10 exekučního řádu (ve znění do 31. 10. 2009) odmítl odvolání povinné proti usnesení z 3. 3. 2008, č. j. 13 Nc 2981/2008-4, kterým okresní soud nařídil exekuci, podala povinná dovolání.

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle Čl. II Přechodných ustanovení, bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů; užití nového znění § 243c odst. 2 tím není dotčeno. Zákon nabyl účinnosti 1. 7. 2009.

Z uvedeného ustanovení vyplývá, že dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) po 1. 7. 2009 se projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. plyne, že od 1. 7. 2009 již není dovolání přípustné proti usnesením odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno (anebo odmítnuto podle § 44 odst. 10 věty druhé zákona č. 120/2001 Sb. ve znění do 31.10.2009; z hlediska materiálního jde vlastně o potvrzení) nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání povinné 20. 7. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí již není přípustné.

Nejvyšší soud proto aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání podle § 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř. odmítl.

O případných nákladech exekuce bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. května 2011

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.
předseda senátu