20 Cdo 1469/2000
Datum rozhodnutí: 27.07.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1469/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Z., s.p., proti žalované A. H., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 156/95, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. března 2000, č. j. 17 Co 166/2000-112, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením krajský soud odmítl jako nepřípustné odvolání žalované proti usnesení ze dne 18. března 1998, č. j. 18 C 156/95-61, jímž ji Městský soud v Brně vyzval, aby mu předložila procesní plnou moc osvědčující její zastoupení advokátem v dovolacím řízení.

Pravomocné usnesení odvolacího soudu žalovaná napadla dovoláním.

Jelikož z obsahu spisu nevyplývá, že by žalovaná byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla vybavena právnickým vzděláním, Nejvyšší soud ji usnesením ze dne 21. června 2000, č. j. 20 Cdo 1469/2000-123, doručeným 27. června 2000 vyzval, aby mu ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení předložila procesní plnou moc osvědčující její zastoupení advokátem, případně doklad potvrzující, že sama má právnické vzdělání, a poučil ji, že jinak řízení podle ustanovení § 243c a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.") zastaví. Žalovaná však nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení - s odůvodněním, že má právnické vzdělání získané sebevzděláním - ve stanovené lhůtě ani později neodstranila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty prvé o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. července 2000

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová