20 Cdo 1467/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1467/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné R. H., zastoupené advokátem, proti povinné J. B., zastoupené advokátkou, pro 762.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Rokycanech pod sp. zn. 5 Nc 2567/2007, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 10. 2008, č. j. 61 Co 432/2008-71, ve znění opravného usnesení ze dne 14. 11. 2008, č. j. 61 Co 432/2008-81, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinná napadla dovoláním výroky II. a III. v záhlaví uvedeného rozhodnutí, kterými krajský soud změnil usnesení ze dne 26. 6. 2008, č.j. 5 Nc 2567/2007-48, ve výrocích, jimiž okresní soud zavázal povinnou k náhradě nákladů řízení oprávněné ve výši 9.924,76 Kč a soudní exekutorce nepřiznal náhradu nákladů exekuce, tak, že povinné uložil zaplatit oprávněné na náhradě nákladů řízení 31.981,25 Kč a soudní exekutorce náklady exekuce ve výši 9.877,- Kč.


Dovolání není přípustné.


Podle ustanovení § 236 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o.s.ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 5/2005 pod č. 70, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 1/2003 pod č. 4).


Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


Povinná z procesního hlediska zavinila, že dovolání bylo odmítnuto, oprávněné však náklady v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádná z účastnic (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 3 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu