20 Cdo 1467/2000
Datum rozhodnutí: 29.11.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1467/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobce D. N., proti žalovanému J. P., blíže neoznačenému, o 250.000,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 5 Nc 103/97, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. května 1998, č.j. 17 Co 242/98-11, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dovolání - posuzováno podle obsahu podání - proti v záhlaví označenému usnesení, kterým odvolací soud odvolací řízení zastavil (§ 43 odst. 2, § 211 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /dále jen o.s.ř."/).

Ze spisu vyplývá, že žalobce byl rozsudkem Okresního soudu v Prostějově ze dne 26. května 1986, sp. zn. P 54/72, který nabyl právní moci dne 12. června 1986, zbaven způsobilosti k právním úkonům. Usnesením Okresního soudu v Prostějově ze dne 14. dubna 1988, sp. zn. Nc 54/87, mu byl ve smyslu § 27 odst. 2, 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění, ustanoven opatrovníkem Městský národní výbor v P. (nyní město P.).

Podáním ze dne 2. června 2000, doplněným dne 26. října 2000, vzal - prostřednictvím svého orgánu (městského úřadu) - opatrovník, který jako zákonný zástupce činí za žalobce procesní úkony (§ 20, § 22 o.s.ř.), dovolání v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil (§ 243b odst. 4, věta druhá, o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, žalovanému však žádné náklady v tomto stadiu řízení nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 146 odst. 2, věty první (ve spojení s § 243b odst. 4 a § 224 odst. 1) o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z nich.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 29. listopadu 2000

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová