20 Cdo 1466/2012
Datum rozhodnutí: 14.06.2012
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 254 odst. 1 o. s. ř.
20 Cdo 1466/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Home Credit a.s. , se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, identifikační číslo osoby 269 78 636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, proti povinné H. P. , pro 3.824,04 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 Nc 1055/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. srpna 2011, č. j. 66 Co 582/2011 - 295, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 13. 6. 2011, č. j. 46 Nc 1055/2009 - 253, podle § 103, § 104 odst. 1 a § 254 odst. 1 o. s. ř. zastavil řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce nařízené usnesením téhož soudu ze dne 4. 3. 2009, č. j. 46 Nc 1055/2009 - 2, a rozhodl o náhradě nákladů řízení a o vrácení soudního poplatku.

Shora označeným usnesením Krajský soud v Ostravě usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 10. 2011, č. j. 46 Nc 1055/2009 - 303, byla dovolatelka mj. vyzvána, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a odstranila vady dovolání, s poučením, že nebude-li do 15-ti dnů ode dne doručení usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a odstraněny vytknuté nedostatky, bude dovolací řízení zastaveno; současně byla poučena o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Žádost povinné o ustanovení zástupce pro dovolací řízení byla usnesením okresního soudu ze dne 21. 11. 2011, č. j. 46 Nc 1055/2009 - 342, zamítnuta; toto usnesení nabylo ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 1. 2012, č. j. 66 Co 1011/2011 - 361, právní moci dne 20. 2. 2012. Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 20. 4. 2012, avšak dovolatelka nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O případných nákladech dovolacího řízení rozhodne soudní exekutor (§ 88 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. června 2012 JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu