20 Cdo 1466/2003
Datum rozhodnutí: 28.01.2004
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1466/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Městské části P., zastoupené advokátkou, proti povinnému P. Š., pro 15.793,- Kč srážkami ze mzdy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 23 E 835/2002, o dovolání povinného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2003, č.j. 64 Co 71/2003-20, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým městský soud potvrdil usnesení ze dne 26. 11. 2002, č.j. 23 E 835/2002-8, jímž Obvodní soud pro Prahu 3 nařídil podle svého usnesení ze dne 23. 11. 2000, sp. zn. 19 C 369/2000, pro vydobytí pohledávky ve výši 15.793,- Kč a nákladů exekučního řízení (3.905,- Kč) výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, na níž má povinný nárok vůči označenému plátci.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen (a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání).

Usnesením ze dne 27. 5. 2003, č.j. 23 E 835/2002-27, soud prvního stupně proto povinného vyzval, aby do deseti dnů od doručení rozhodnutí předložil plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání; obsahem usnesení bylo i poučení o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li dovolatel výzvě.

Na výzvu soudu prvního stupně, která mu byla doručena 2. 6. 2003, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil zastavení dovolacího řízení, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2004

JUDr. Pavel Krbek

předseda senátu