20 Cdo 1466/2000
Datum rozhodnutí: 27.07.2000
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1466/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce Z., s.p., proti žalované A. H., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 18 C 156/95, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. srpna 1997, č. j. 17 Co 429/97-35, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Shora označeným usnesením krajský soud potvrdil usnesení ze dne 3. září 1996, č. j. 18 C 156/95-28, jímž Městský soud v Brně nepřipustil, aby do řízení vstoupila jako vedlejší účastník na straně žalované Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem v Praze 5, Křížova 25.

Usnesení odvolacího soudu napadla žalovaná včasným dovoláním.

Jelikož z obsahu spisu nevyplývalo, že by žalovaná byla v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupena, případně že by byla vybavena právnickým vzděláním, městský soud ji usnesením ze dne 18. března 1998, č. j. 18 C 156/95-61, a - po vrácení spisu Nejvyšším soudem bez věcného projednání (č. l. 101) - usnesením ze dne 11. února 2000, č. j. 18 C 156/95-103, doručeným 21. února 2000, vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od jeho doručení předložila procesní plnou moc prokazující její zastoupení advokátem a poučil ji, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.

Žalovaná však nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení ve stanovené lhůtě ani později neodstranila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.") musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem anebo zaměstnancem (členem) dovolatele s právnickým vzděláním, který za něj jedná.

Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vydání rozhodnutí ve věci samé (§ 241 odst. 1 o. s. ř.) a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. července 2000

JUDr. Vladimír M i k u š e k, v. r.

předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Rozmahelová