20 Cdo 1465/2012
Datum rozhodnutí: 14.06.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 236 odst. 1 o. s. ř., § 9 odst. 1 předpisu č. 549/1991Sb.
20 Cdo 1465/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Zbyňka Poledny v exekuční věci oprávněné Home Credit a.s. , se sídlem v Brně, Moravské náměstí 249/8, identifikační číslo osoby 269 78 636, zastoupené JUDr. Vladimírem Muzikářem, advokátem se sídlem v Brně, Havlíčkova 13, proti povinné H. P. , pro 3.824,04 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 Nc 1055/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. října 2010, č. j. 66 Co 808/2010 - 169, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Okresní soud v Karviné usnesením ze dne 19. 7. 2010, č. j. 46 Nc 1055/2009 - 150, zastavil podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce (nařízené podle vykonatelného rozhodčího nálezu sp. zn. H/2008/03629, vydaného JUDr. Václavem Chumem dne 17. 12. 2008, k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 3.824,04 Kč s příslušenstvím, jejímž provedením byl pověřen soudní exekutor JUDr. Karel Urban), neboť povinná nezaplatila soudní poplatek z návrhu na nařízení exekuce podle § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř. ani po té, co k tomu byla usnesením soudu vyzvána, k čemuž jí byla stanovena lhůta 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

K odvolání povinné Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 27. 10. 2010, č. j. 66 Co 808/2010 - 169, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.

Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná dovolání, aniž byla při tomto úkonu zastoupena advokátem.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 27. října 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti napadenému usnesení nezakládají ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. zcela zjevně, neboť nejde o rozhodnutí v nich vyjmenovaná, a ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř. pak upravuje (pozitivně) přípustnost dovolání jen proti těm rozhodnutím, jež jsou rozhodnutími ve věci samé; usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení o návrhu povinné na zastavení exekuce pro nezaplacení soudního poplatku, však rozhodnutím ve věci samé není (srov. obdobně např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. června 2008, sp. zn. 25 Cdo 2190/2008, a ze dne 22. ledna 2004, sp. zn. 33 Odo 13/2004).

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl, aniž vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2012
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu