20 Cdo 1459/2009
Datum rozhodnutí: 30.06.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1459/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné nezletilé V. H., zastoupené matkou L. H., právně zastoupené advokátkou, proti povinnému M. H., pro výživné, srážkami ze mzdy, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 51 E 250/2007, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. 9. 2008, č. j. 14 Co 144/2008-51, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění:


Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 29. 5. 2007, č.j. 51 E 250/2007-18, nařídil podle rozsudku Okresního soudu Brno venkov ze dne 15. 5. 2003, č. j. 9 P 92/2001-138, k uspokojení pohledávky dlužného výživného za dobu od 1. 3. 2002 do 31. 12. 2004 ve výši 34.200,- Kč a pro běžné výživné od 1. 6. 2007 ve výši 1.200,- Kč měsíčně předem výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, která přísluší povinnému od plátce T., a.s.


Krajský soud v Brně v záhlaví uvedeným usnesením rozhodnutí soudu prvního stupně změnil jen v části, jíž byl nařízen výkon rozhodnutí pro dlužné výživné tak, že návrh co do výše 2.600,- Kč zamítl, a dále jen tak, že upřesnil označení exekučního titulu tak, že se výkon rozhodnutí nařizuje podle rozsudku Okresního soudu Brno venkov ze dne 15. 5. 2003, č.j. 9 P 92/2001-138, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2004, sp.zn. 54 Co 359/2003.


Povinný napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním, v němž vyjadřuje nesouhlas s výší vymáhané pohledávky.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 13. 1. 2009, č. j. 51 E 250/2007-55, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě třiceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně jej poučil, že jinak bude dovolání odmítnuto (správně dovolací řízení zastaveno).


Na výzvu, která mu byla doručena 21. 1. 2009, dovolatel nereagoval.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2009

JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu