20 Cdo 1450/2011
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř., § 238a odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění do 30.06.200920 Cdo 1450/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné RM VISION s.r.o. , se sídlem v Praze 1, Novém Městě, Těšnov 1163, identifikační číslo osoby 275 78 208, zastoupené Mgr. Markétou Zerdalogluovou, advokátkou se sídlem v Brně, Lidická 57, proti povinnému Ing. R. V. , zastoupenému JUDr. Petrem Matějkou, advokátem se sídlem v Brně, Lidická 23b, pro 12.411.381,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 29 EXE 613/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. prosince 2010, č. j. 20 Co 311/2010 - 97, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Městský soud v Brně usnesením ze dne 28. 1. 2010, č. j. 26 EXE 613/2010 - 28, nařídil podle vykonatelného rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ze dne 9. 12. 2009, sp. zn. Rsp 119/09, exekuci k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 12.411.381,- Kč s tam specifikovaným příslušenstvím, nákladů předcházejícího rozhodčího řízení ve výši 687.460,- Kč, a dále pro náklady oprávněné v exekučním řízení a náklady exekutora, jejichž výše bude vyčíslena samostatným rozhodnutím, a jejím provedením pověřil soudního exekutora Mgr. Davida Chaloupku, Exekutorský úřad Kroměříž.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 9. 12. 2010, č. j. 20 Co 311/2010 - 97, k odvolání povinného usnesení městského soudu potvrdil.

Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný dovolání.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 12. části první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 9. prosince 2010, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. července 2009, a neshledal je přípustným.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Ve věcech výkonu rozhodnutí (exekuce) lze dovolání podat jen v případech uvedených v § 238a odst. 1 písm. c) až f) o. s. ř. S účinností od 1. 7. 2009 již toto ustanovení s možností podat dovolání proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno nebo změněno usnesení soudu prvního stupně, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce), nepočítá [srov. § 238a odst. 1 písm. c) ve znění účinném do 30. 6. 2009].

Nejvyšší soud ČR proto dovolání povinného podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.
O nákladech dovolacího řízení bude rozhodnuto podle ustanovení hlavy VI. exekučního řádu.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 24. května 2011
JUDr. Olga Puškinová, v. r. předsedkyně senátu