20 Cdo 1448/2011
Datum rozhodnutí: 02.06.2011
Dotčené předpisy: § 238a odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
20 Cdo 1448/2011
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné CORAL, akciová společnost , se sídlem v Praze 5, Dienzenhoferovy sady 1113/2, identifikační číslo osoby 471 15 734, zastoupené JUDr. Mgr. Luborem Bystřickým, advokátem se sídlem v Praze 2, U Kanálky 4, proti povinné J. D. , zastoupené JUDr. Karlem Davidem, advokátem se sídlem Lounech, Beneše z Loun 50, vyklizením bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 33 Nc 232/2008, o dovolání oprávněné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 24. 3. 2010, č. j. 30 Co 484/2009-18, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Oprávněná je povinna zaplatit povinné náklady řízení ve výši 960,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta JUDr. Karla Davida.
O d ů v o d n ě n í :


Městský soud napadeným rozhodnutím změnil usnesení ze dne 28. 2. 2008, č. j. 33 Nc 232/2008-3, jímž obvodní soud nařídil exekuci vyklizením bytu, tak, že návrh zamítl. Současně rozhodl o nákladech řízení a nákladech exekuce.

Usnesení odvolacího soudu napadla dovoláním oprávněná.

Dovolací soud rozhodl o dovolání podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 7. 2009, dále jen o. s. ř. (srov. Část první, čl. II Přechodná ustanovení, bod 12 zákona č. 7/2009 Sb., podle nějž se dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu /vyhlášeným/ vydaným po 1. 7. 2009 projednají a rozhodnou podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu upravujících dovolací řízení ve znění účinném od 1. 7. 2009).

Dovolání není přípustné.

Podle ustanovení § 236 odst. l o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z ustanovení § 238a odst. 1 o. s. ř. dále vyplývá, že od 1. 7. 2009 již není přípustné dovolání proti usnesením odvolacího soudu, potvrzujícím nebo měnícím usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo rozhodnuto o návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce).

Jestliže v souzené věci odvolací soud rozhodl o odvolání proti usnesení o nařízení exekuce dne 24. 3. 2010, dovolání proti tomuto rozhodnutí není již přípustné. Na tom nic nezmění ani nesprávné poučení v napadeném usnesení, podle kterého dovolání proti němu je přípustné; takové poučení přípustnost dovolání nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto, aniž ve věci nařizoval jednání (§ 243a odst. l věta první o. s. ř.), dovolání odmítl (§ 243b odst. 5, § 218 písm. c/ o. s. ř.).

Dovolání oprávněné bylo odmítnuto, povinné vzniklo podle ustanovení § 146 odst. 3, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení. Podle obsahu spisu jí soud přiznal náhradu nákladů v souvislosti s podáním vyjádření jejího právního zástupce ze dne 13. 1. 2011, tvořenou odměnou ve výši 500,- Kč (§ 14 odst. 3, § 15 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, po snížení podle § 18 odst. 1 téže vyhlášky), paušální náhradou hotových výdajů za 1 úkon právní služby ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/, ve znění pozdějších předpisů) a částkou 160,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty ve výši 20 %, kterou bude advokát povinen z odměny a z náhrad odvést a která podle ustanovení § 137 odst. 3 o. s. ř. rovněž patří k nákladům řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. června 2011

JUDr. Miroslava Jirmanová, v. r.
předsedkyně senátu