20 Cdo 1447/2003
Datum rozhodnutí: 26.02.2004
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1447/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Kurky a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Pavla Krbka ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Okresní správy sociálního zabezpečení v K., proti povinné D. spol. s r.o., pro 94.854,- Kč, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. E 1573/2000, o dovolání proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12.7.2001, č.j. 15 Co 386/2001-25, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Odvolací soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně nařídil výkon rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitostech.

Proti usnesení odvolacího soudu bylo podáno dovolání, označené jako dovolání povinné , jež na základě plné moci udělené ( jednatelem ) L. D. předložil advokát.

Vzhledem k tomu, že usnesení soudu prvního stupně i soudu odvolacího byla vydána po 1.1.2001, bylo nutno dovolání projednat podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 30/2000 Sb. (dále jen jako o.s.ř. ).

Podle ustanovení § 241 odst. 1, věty první, o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a nebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání.

Okolnost, že je splněna podmínka nuceného zastoupení dovolatele, musí být v dovolacím řízení prokázána; děje se tak zpravidla listinou obsahující prohlášení účastníka, jímž pověřuje zmocněnce svým zastupováním (plnou mocí), popřípadě týmž prohlášením účastníka učiněným ústně do soudního protokolu.

Dovolání bylo sice podáno jménem povinné, avšak plná moc přiložená k dovolání byla téhož dne udělena JUDr. F. V. L. D., dřívějším jednatelem povinné, a to aby zastupoval (nikoli povinnou, nýbrž) jeho.

L. D. byl dle výpisu z obchodního rejstříku jednatelem do 17.4.2001, pročež k tomuto dni zaniklo i jeho oprávnění jednat za právnickou osobu (povinnou) před soudem (§ 21 o.s.ř.).

Nejvyšší soud usnesením, doručeným dne 19.1.2004, vyzval JUDr. F. V., aby do patnácti dnů předložil plnou moc k zastupování povinné; JUDr. V. poté sdělil, že není zmocněn plnou mocí k zastupování obchodní společnosti D. spol. s r.o. , a že pouze z procesní jistoty činil úkony za L. D. , neboť tento, ačkoli prokazatelně nebyl společníkem a jednatelem , byl usnesením krajského soudu označen za osobu, která je oprávněna za společnost jednat, třebaže tomu tak nebylo.

Nedostatek plné moci (vystupuje-li někdo jako zmocněnec účastníka, aniž by předložil plnou moc) je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.

Jelikož k odstranění tohoto nedostatku, jak se podává z předchozího, nedošlo, nezbylo Nejvyššímu soudu, než řízení o dovolání zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř.; oprávněné však ve stadiu dovolacího řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2004

JUDr. Vladimír Kurka, v.r.

předseda senátu