20 Cdo 1434/2007
Datum rozhodnutí: 28.03.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1434/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného I. A., proti povinné A. H., pro 4 761,90 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. E 1411/2000, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 7. 2005, č.j. 25 Co 317/2005-125, takto:


I. Řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 7. 2005-125, pokud jím bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 21. 1. 2005, č.j. E 1411/2000-111, o zamítnutí návrhu povinné na zastavení výkonu rozhodnutí, se zastavuje.


II. Dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 7. 2005-125, pokud jím bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Jičíně ze dne 21. 1. 2005, č.j. E 1411/2000-111, o zamítnutí návrhu povinné na odklad výkonu rozhodnutí, se odmítá.


III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Shora uvedeným rozhodnutím krajský soud potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinné na zastavení výkonu rozhodnutí.


Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.


Jelikož při podání dovolání nebyla zastoupena, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 25. 11. 2005, č.j. E 1411/2000-132, doručeným dne 2. 12. 2005, vyzval, aby si ve lhůtě tří týdnů zvolila zástupcem advokáta a předložila jeho plnou moc a aby v téže lhůtě jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, jinak bude dovolací řízení zastaveno. Dovolatelka požádala o prodloužení lhůty o tři týdny, ale ani v prodloužené lhůtě vytčený nedostatek neodstranila.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), plyne, že dovolatel (fyzická osoba) musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jestliže nemá právnické vzdělání, a jím musí být dovolání i sepsáno. Zvolí-li si advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky dovolatelova zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popřípadě sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.


Nedostatek povinného zastoupení dovolatele ve smyslu citovaného ustanovení je nedostatkem podmínky řízení, jenž se týká účastníka řízení a který je svou povahou odstranitelný. Podle § 243c odst. 1, § 104 odst. 2 o.s.ř. učiní soud k jeho odstranění vhodná opatření; nezdaří-li se jej odstranit, řízení zastaví.


Jelikož splnění podmínky řízení podle § 241 odst. 1 a 4 o.s.ř. dovolatelka - navzdory takovému opatření - ani dodatečně nedoložila, Nejvyšší soud řízení o dovolání ve věci týkající se zastavení výkonu rozhodnutí zastavil.


Napadeným usnesením krajský soud rovněž potvrdil usnesení, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinné na odklad výkonu rozhodnutí.


Povinná napadla usnesení odvolacího soudu i v této části dovoláním.


Nejvyšší soud věc projednal podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb.)


Dovolání proti usnesení ve věci odkladu výkonu rozhodnutí není přípustné.


Přípustnost dovolání proti usnesení odvolacího soudu upravují ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř.


Přípustnost dovolání nelze opřít o ustanovení § 238, § 238a a § 239 o.s.ř., neboť usnesení, jímž odvolací soud potvrdil (nebo změnil) usnesení soudu prvního stupně ve věci odkladu provedení výkonu rozhodnutí, zde vyjmenováno není.


Dovolání nemůže být přípustné ani podle § 237 odst. 1, 3 o.s.ř., protože jak vysvětlil Nejvyšší soud v usnesení ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 20 Cdo 1520/2003, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 12, ročník 2004 pod č. 233 toto ustanovení je v řízení o výkon rozhodnutí uplatnitelné toliko prostřednictvím § 238a odst. 1 a 2 o.s.ř., v jehož taxativním výčtu institut odkladu výkonu rozhodnutí zakotven není.


Není-li dovolání přípustné podle žádného v úvahu připadajícího ustanovení občanského soudního řádu, Nejvyšší soud, aniž v této věci vyžadoval splnění podmínky obligatorního zastoupení dovolatelky (§ 241b odst. 2 o.s.ř.) a aniž ve věci nařídil jednání (§ 243a odst. 1, věta první, o.s.ř.), její dovolání podle § 243b odst. 5, věty první, § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, a § 146 odst. 3 o.s.ř. (oprávněnému náklady v tomto stadiu řízení podle obsahu spisu nevznikly).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek


V Brně dne 28. března 2007


JUDr. Vladimír M i k u š e k , v. r.


předseda senátu