20 Cdo 1423/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.20 Cdo 1423/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Český inkasní kapitál, a.s. se sídlem v Praze 1 Novém Městě, Václavské nám. č. 808/66, identifikační číslo osoby 27646751, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem v Praze 4 Michli, Vyskočilova č. 1326/5, proti povinné R. K. , zastoupené JUDr. Janou Havlíkovou, advokátkou se sídlem v Novém Městě na Moravě, Brněnská č. 110, o návrhu na částečné zastavení a odklad exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 11 Nc 1482/2009, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 22. září 2016, č. j. 54 Co 256/2016-113, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky v Jihlavě ze dne 22. 9. 2016, č. j. 54 Co 256/2016-113, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelkou, podáním ze dne 15. 3. 2017, výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. 4. 2017

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu