20 Cdo 1418/2013
Datum rozhodnutí: 25.06.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 218 písm. b) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
20 Cdo 1418/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněného L. S. , zastoupeného Mgr. Jiřím Fialou, advokátem se sídlem ve Frýdku-Místku, Novodvorská 667, proti povinnému S. K. , pro 65.725,- Kč s příslušenstvím, o uložení pořádkové pokuty, vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 54 EXE 874/2012, o dovolání soudního exekutora Mgr. Jaroslava Kocince, LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní 19, proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. ledna 2013, č. j. 10 Co 83/2013 - 106, takto:

Dovolání se odmítá .

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Usnesením ze dne 26. 9. 2012, č. j. 142 EX 01094/12 - 82, soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., uložil společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se sídlem v Plzni, Guldenerova 2577/19, podle § 34 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekutorské činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen exekuční řád ), ve znění účinném do 31. 12. 2012, pořádkovou pokutu ve výši 2.000,- Kč, kterou je povinna uhradit Okresnímu soudu v Jičíně do 3 dnů od doručení tohoto usnesení.

Shora označeným usnesením krajský soud usnesení soudního exekutora změnil tak, že společnosti ČEZ Zákaznické služby, s.r.o., se pořádková pokuta ve výši 2.000,- Kč neukládá.

Usnesení odvolacího soudu napadl soudní exekutor dovoláním.

Dovolací soud vzhledem k článku II., bodu 7., části první zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, a s ohledem na skutečnost, že napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 31. ledna 2013, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. ledna 2013, a dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Z § 240 odst. 1 o. s. ř. plyne, že dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu může podat účastník řízení. Exekutor má postavení účastníka exekučního řízení v části, v níž se jedná o jeho nárocích na náklady exekuce; naopak při uložení pořádkové pokuty podle § 34 odst. 3 exekučního řádu (§ 53 o. s. ř.) účastníkem řízení není (srov. § 52 odst. 2 exekučního řádu, podle kterého, nestanoví-li tento zákon jinak, je exekutor oprávněn vykonat všechny úkony, které občanský soudní řád a další právní předpisy jinak svěřují při provedení výkonu rozhodnutí soudu, soudci, vykonavateli nebo jinému zaměstnanci soudu). V obdobné věci k tomu dále srov. odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. srpna 2007, sp. zn. 20 Cdo 2391/2006.

Nejvyšší soud proto dovolání exekutora podle § 243c odst. 3, věty první, a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu