20 Cdo 1414/2007
Datum rozhodnutí: 18.03.2009
Dotčené předpisy:
20 Cdo 1414/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vladimíra Mikuška a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné M. S., spol. s r.o., proti povinnému K. Ch., pro částku 2.591.267,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Benešově pod sp. zn. 7 Nc 3609/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze z 29.6.2006, č.j. 27 Co 235/2006-44 takto:Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Shora označené rozhodnutí (jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudu prvního stupně o nařízení exekuce) opatřené řádným poučením o možnosti podat dovolání bylo povinnému doručeno ve čtvrtek 14.9.2006.

V dovolání (č.l. 49), podaném poštovní přepravě v pondělí 13.11.2006, povinný ještě nezastoupen advokátem aniž specifikoval, který (případně které) z taxativně v ustanovení § 241a odst. 2, 3 o.s.ř. vypočtených dovolacích důvodů uplatňuje a v čem spatřuje jeho (jejich) naplnění, pouze namítl, že odvolací soud se nevypořádal se zjištěním, že oprávněný postoupil pohledávku proti povinnému společnosti S. L. .

Usnesením z 19.12.2006, č.j. 27 Nc 1143/2006-52, doručeným mu ve středu 3.1.2007, byl povinný vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a poučen, že neučiní-li tak do tří týdnů, tedy nebude-li do této lhůty soudu doručena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Z uvedeného tedy plyne, že posledním dnem lhůty k podání dovolání byla středa 24.1.2007. Dovolání však povinný podal ve čtvrtek 25.1.2007 v 9:29 hod. telefaxem, jejž pak následujícího dne, tedy v pátek 26.1.2007 doplnil písemným podáním shodného znění.

Podle § 241a odst. 1 o.s.ř. v dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů se toto rozhodnutí napadá, popřípadě které důkazy by měly být provedeny k prokázání důvodu dovolání a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh).

Podle § 241b odst. 3 věty první a věty druhé před středníkem o.s.ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla odvolateli určena ke splnění této podmínky.

Z uvedených ustanovení Nejvyšší soud již v několika rozhodnutích dovodil, že dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené ustanovením § 241b odst. 3 o.s.ř., bude dovolacím soudem odmítnuto podle § 43 odst. 2 o.s.ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3, ročník 2004 pod poř. č. 21, nebo usnesení Nejvyššího soudu z 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 1060/2003, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2005 pod poř. č. 31).

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší soud podle ustanovení § 43 odst. 2 ve spojení s § 243c o.s.ř. dovolání odmítl. Pro úplnost budiž uvedeno, že výzva, aby dovolání, které neobsahuje všechny náležitosti, bylo opraveno nebo doplněno (§ 243c odst. 1, § 43 odst. 1 o.s.ř.), se po uplynutí lhůty podle § 241b odst. 3 o.s.ř. (k podání dovolání) stává bezpředmětnou (pokud by dovolání po uplynutí uvedené lhůty dovolatel doplnil z vlastní iniciativy, nesměl by dovolací soud k takovému podání přihlížet, srov. usnesení Nejvyššího soudu z 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 1730/2002, usnesení téhož soudu z 18. 6. 2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 3/2004 pod č. 21). Shodný závěr zastává i literatura (srov. Občanský soudní řád. Komentář. II. díl. 7. vydání. Praha: C.H.BECK 2006 s. 1274, 5. odstavec).

Nejvyšší soud proto vadné dovolání podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o.s.ř.).

O případné náhradě nákladů řízení dovolacího bude rozhodnuto v režimu hlavy VI exekučního řádu.

V Brně dne 18. března 2009

JUDr. Vladimír Mikušek, v. r.

předseda senátu