20 Cdo 1406/2011
Datum rozhodnutí: 24.05.2011
Dotčené předpisy: § 241b odst. 3 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 1406/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci žalobců 1) J. S. , 2) J. S. a 3) D. S. , proti žalovanému MEGATECH Industries Hlinsko s.r.o. , se sídlem v Hlinsku, Poličská 444, identifikační číslo osoby 284 16 783, o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 12 C 30/2007, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 2. listopadu 2010, č. j. 15 Co 299/2008 - 126, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Krajský soud v Brně v průběhu odvolacího řízení proti usnesení Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou ze dne 22. 2. 2008, č. j. 12 C 30/2007 - 79, rozhodl, že v řízení bude po žalobci J. S., zemřelém dne 24. 4. 2010, pokračováno s jeho dědici J. S., J. S. a D. S.

Proti tomuto usnesení podali žalobci dovolání, aniž byli při tomto úkonu zastoupeni advokátem.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 9. 2. 2011, č. j. 12 C 30/2007 - 152, byli dovolatelé vyzváni, aby si pro podání dovolání v této věci zvolili zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podali řádné dovolání, s poučením, že nebude-li do 7 dnů ode dne doručení usnesení soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví, a současně byli poučeni o možnosti požádat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení; toto usnesení bylo všem oprávněným doručeno dne 11. 2. 2011. Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dnem 18. 2. 2011 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak žádný z dovolatelů nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranil, o ustanovení zástupce nepožádal, ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř., neboť žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. května 2011


JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu