20 Cdo 1405/2005
Datum rozhodnutí: 24.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1405/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Kůrky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného města Ch., zastoupeného advokátem, proti povinnému J. L., vyklizením, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 16 E 3834/2004, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 3. 2005, č.j. 56 Co 126/2005-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, jímž bylo potvrzeno usnesení okresního soudu ze dne 3. 12. 2004, č.j. 16 E 3834/2004-5, o nařízení výkonu rozhodnutí.

Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, musí být (nemá-li právnické vzdělání) zastoupena advokátem nebo notářem, jimiž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů, dále jen o.s.ř. ).

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 9. 5. 2005, č.j. 16 E 3834/2004-21, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si do 14 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání zástupcem advokáta, předložil plnou moc a advokátem sepsané dovolání; současně jej poučil, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu, která mu byla doručena dne 13. 5. 2005, dovolatel neodpověděl.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněnému však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. října 2005

JUDr. Pavel K r b e k , v. r.

předseda senátu