20 Cdo 1398/2006
Datum rozhodnutí: 24.04.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1398/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné T-M. C. R., a. s., proti povinnému L. F., pro 10.286,80 Kč s příslušenstvím, prodejem movitých věcí, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 1 E 348/2003, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 2005, č. j. 9 Co 203/2004-47, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 31. 3. 2003, č. j. 1 E 348/2003-10, jímž okresní soud nařídil podle rozhodnutí Č. t. ú. ze dne 16. 5. 2001, č. j. 113668/2001-635.1 VH, k uspokojení pohledávky 10.286,80 Kč s příslušenstvím výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinného.


Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 3. 2005 (čl. II, bod 3. zákona č. 59/2005 Sb., dále jen o. s. ř. ).


Vzhledem k tomu, že u oprávněné došlo ke dni 1. 5. 2003 ke změně její obchodní firmy z původní R.M., a. s., na novou T-M. C. R., a. s., vycházel Nejvyšší soud při označení oprávněné z její nové obchodní firmy.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 o. s. ř.).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 21. 4. 2006, č. j. 1 E 348/2003-63, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Výzvě, která mu byla doručena 27. 4. 2006, dovolatel nevyhověl, reagoval pouze sdělením, že na podaném dovolání trvá.


Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o. s. ř.).


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení náklady nevznikly; tomu odpovídá výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo (§ 243b odst. 5, věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, věta první, o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 24. dubna 2007


JUDr. Pavel K r b e k , v. r.


předseda senátu