20 Cdo 1396/2017
Datum rozhodnutí: 12.04.2017
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. c) o. s. ř. ve znění od 01.01.201420 Cdo 1396/2017
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Karla Svobody, Ph.D., v exekuční věci oprávněné Euro Benefit a. s. , se sídlem v Praze 7, Letenské náměstí 157/4, identifikační číslo osoby 25120514, zastoupené JUDr. Janem Rudolfem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 583/15, proti povinnému Z. Š. , pro 6 109,40 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 48 EXE 11801/2015, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2016, č. j. 10 Co 647/2016-80, takto:

Dovolání se odmítá.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 14. 7. 2016, č. j. 48 EXE 11801/2015-63, kterým Okresní soud v Ostravě zamítl návrh povinného ze dne 16. 5. 2016 ve znění doplnění ze dne 6. 6. 2016 na zastavení exekuce.

Povinný napadl usnesení odvolacího soudu podáním nazvaným jako odvolání proti usnesení krajského soudu, jež je podle obsahu (§ 41 odst. 2 o. s. ř.) dovoláním proti usnesení odvolacího soudu. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (dále jen o. s. ř. ).

Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti výroku usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (§ 238 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolání odmítl, aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele podle § 241 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu [§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů].

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. dubna 2017

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu