20 Cdo 1394/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1394/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky v exekuční věci oprávněné M., spol. s r. o., proti povinnému K. K., za účasti manželky A. K., pro 1 011.790,- Kč s příslušenstvím, o nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 25 Nc 5154/2002, o dovoláních povinného a A. K. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 30. 10. 2002, č.j. 26 Co 394/2002-60, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný a A. K. napadli dovoláními v záhlaví označené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil usnesení ze dne 3. 5. 2002, č.j. 25 Nc 5154/2002-13, ve znění opravného usnesení ze dne 4. 6. 2002, č.j. 25 Nc 5154/2002-16 (vyjma odvoláním nedotčeného výroku, kterým byl návrh na vydobytí pohledávky ve výši 132.825,- Kč s příslušenstvím podle platebního rozkazu ze dne 28. 12. 1994, sp. zn. 4 C 1669/94, zamítnut), jímž Okresní soud v Mladé Boleslavi nařídil podle svého platebního rozkazu ze dne 14. 9. 1994, sp. zn. 10 C 1081/94, k vymožení pohledávky ve výši 878.965,- Kč a nákladů předcházejícího řízení (41.560,- Kč) exekuci, jejímž provedením pověřil JUDr. S. K., soudní exekutorku.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Povinný a A. K. nebyli při podání dovolání zákonem stanoveným způsobem zastoupeni a z obsahu spisu nevyplývalo, že by měli právnické vzdělání.

Soud prvního stupně proto usneseními ze dne 28. 1. 2003, č.j. 25 Nc 5154/2002-75 (76), dovolatele (mimo jiné) vyzval, aby do třiceti dnů od doručení rozhodnutí nedostatek zastoupení odstranili (tím, že si pro dovolací řízení zvolí advokáta) a poučil je o tom, že dovolací řízení bude zastaveno, nevyhoví-li výzvě.

Na výzvu soudu, která byla dovolatelům doručena 13. 2. 2003, požádal povinný o prodloužení rozhodnutím stanovené lhůty; soud prvního stupně ve vztahu k oběma dovolatelům lhůtu ve smyslu § 55 o.s.ř. prodloužil o třicet dnů od doručení vyrozumění (tj. od 10. 4., resp. 11.4. 2003).

Povinný a A. K. na sdělení o prodloužení lhůty nereagovali.

Jelikož obligatorní zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněné však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2003

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu