20 Cdo 1393/2009
Datum rozhodnutí: 16.09.2009
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1393/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného S. b. d. R., zastoupeného advokátkou, proti povinné JUDr. A. P., zastoupené opatrovníkem advokátem, vyklizením bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 13 E 1817/2001, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. září 2005, č. j. 18 Co 293/2004 - 129, takto:


I. Dovolání se odmítá.


II. Povinná je povinna zaplatit oprávněnému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.300,- Kč k rukám advokátky.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Obvodní soud pro Prahu 4 usnesením ze dne 18. 5. 2004, č. j. 13 E 1817/2001- 88, nařídil podle vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 20. 2. 2001, sp. zn. 9 C 10/2001, výkon rozhodnutí vyklizením bytu povinné č. 12 v P., který sestává ze tří pokojů a kuchyně s příslušenstvím v přízemí domu. Dále rozhodl o provedení výkonu přestěhováním povinné a všech, kdo s ní bydlí na základě jejího práva, a jejich věcí, do přístřeší , sestávajícího z jednoho lůžka ve společné ubytovně společnosti P. L. G., spol. s r.o., a povinné uložil, aby nahradila oprávněnému náklady řízení ve výši 1.000,- Kč a náklady předchozího řízení ve výši 1.000,- Kč.


Městský soud v Praze usnesením ze dne 19. 9. 2005, č. j. 18 Co 293/2004 - 129, poté, co rozhodl, že JUDr. B. H., soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 4, není vyloučena z projednávání a rozhodování této právní věci, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala povinná dne 3. 1. 2006 dovolání.


Oprávněný ve svém písemném vyjádření k dovolání se ztotožnil s rozhodnutím odvolacího soudu a navrhl, aby dovolání bylo zamítnuto.


Usnesení odvolacího soudu bylo povinné doručeno fikcí (§ 50c odst. 4 o. s. ř., ve znění účinném do 13. 5. 2006) v pondělí dne 31. 10. 2005. Posledním dnem dvouměsíční lhůty k podání dovolání podle § 240 odst. 1 věta první o. s. ř. bylo pondělí 2. ledna 2006. Povinná dovolání podala osobně u soudu prvního stupně dne 3. 1. 2006, tedy zjevně opožděně.


Nejvyšší soud proto dovolání povinné podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218a o. s. ř. jako opožděně podané odmítl.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 270 odst. 2 a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť oprávněný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů dovolacího řízení, které sestávají z odměny za zastoupení advokátkou za jeden úkon právní pomoci (vyjádření k dovolání) v částce 1.000,- Kč [odměna z částky určené podle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., vyčíslená podle § 10 odst. 3, § 12 odst. 1 písm. a) bod 2., snížená podle § 14 odst. 1 na polovinu a o dalších 50% podle § 18 odst. 1] a náhrady hotových výdajů podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v částce 300,- Kč. Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení oprávněného ve výši 1.300,- Kč je povinná povinna zaplatit k rukám advokátky, která oprávněného v tomto řízení zastupovala (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. září 2009


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu