20 Cdo 139/2010
Datum rozhodnutí: 11.02.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
20 Cdo 139/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciové společnosti , se sídlem v Praze 9, Sokolovská 217/42, IČ 000 05 886, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem se sídlem v Praze 2, Sokolská 60, pracoviště Praha 2, Ječná 39a, proti povinné O. S. , pro 204,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. E 3189/2001, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. března 2009, č. j. 23 Co 105/2009 - 25, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):

Shora označeným usnesením Městský soud v Praze potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 7. 2001, č. j. E 3189/2001 - 4, kterým byl podle vykonatelného rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 12. 9. 1995, sp. zn. 15 C 1229/95, k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 204,- Kč, nákladů předcházejícího řízení ve výši 910,- Kč a nákladů tohoto výkonu rozhodnutí ve výši 850,- Kč, nařízen výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí povinné, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti tomuto usnesení podala povinná dovolání, doplněné podáními ze dne 13. 7. 2009, 14. 8. 2009, 16. 10. 2009 a 21. 12. 2009, aniž byla při těchto úkonech zastoupena advokátem.
Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, stanoví § 241 o. s. ř. požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.
Usnesením soudu prvního stupně ze dne 23. 6. 2009, č. j. E 3189/2001 - 31, byla dovolatelka vyzvána, aby si ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně byla dovolatelka poučena o tom, že nebude-li ve lhůtě 15 dnů ode doručení tohoto usnesení předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Dne 13. 7. 2009 podala dovolatelka žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, o níž Obvodní soud pro Prahu 5 usnesením ze dne 23. 9. 2009, č. j. E 3189/2001 - 35, rozhodl tak, že povinné osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení nepřiznal a zástupce pro dovolací řízení jí neustanovil; toto usnesení nabylo ve spojení s potvrzujícím usnesením Městského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2009, č. j. 23 Co 507/2009 - 44, právní moci dne 9. 12. 2009. Lhůta pro odstranění nedostatku povinného zastoupení a k doplnění dovolání tak uplynula dne 9. 2. 2010 (§ 241b odst. 3 o. s. ř.), avšak dovolatelka nedostatek povinného zastoupení v dovolacím řízení neodstranila a ani netvrdila, že by měla právnické vzdělání. Dovolací soud proto řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť účastníkům v tomto řízení žádné náklady nevznikly.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. února 2010
JUDr. Olga P u š k i n o v á,v.r.
předsedkyně senátu