20 Cdo 1388/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
20 Cdo 1388/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Vladimíra Kurky ve věci výkonu rozhodnutí oprávněných A) O. S., a B) J. S., zastoupených advokátem, proti povinnému J. R., pro 400.000,- Kč s příslušenstvím prodejem nemovitostí, vedené u Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou pod sp. zn. E 2416/2000, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 30. 9. 2002, č.j. 22 Co 474/2002-85, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud potvrdil (s doplněním, podle něhož se výkon týká i stavební parcely č. 622/1 v obci a katastrálním území Z.) usnesení ze dne 7. 2. 2001, č.j. E 2416/2000-28 (opravené usnesením ze dne 30. 10. 2002, č.j. E 2416/2000-94), jímž Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou nařídil podle rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 30. 8. 1999, sp. zn. 13 C 52/98, ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 2. 2000, sp. zn. 25 Co 853/99, k uspokojení pohledávky oprávněných ve výši 400.000,- Kč s 26 % úroky od 2. 9. 1997 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení (66.600,- Kč) a nákladů exekuce (19.550,- Kč) výkon rozhodnutí prodejem označených nemovitostí, povinnému zakázal nemovitosti převést nebo zatížit a uložil mu, aby ve stanovené lhůtě oznámil, zda a kdo k nim má předkupní právo.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř., nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání.

Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu ani nevyplývalo, že by měl právnické vzdělání.

Usnesením ze dne 23. 4. 2003, č.j. E 2416/2000-182, okresní soud (mimo jiné) vyzval povinného, aby do jednoho týdne od doručení rozhodnutí předložil plnou moc udělenou pro dovolací řízení zmocněnci advokátu.

Na výzvu, která mu byla doručena 30. 4. 2003, dovolatel nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, jímž se dovolací řízení právě pro jeho neodstranění zastavuje vydání rozhodnutí, kterým se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení uvedeného nedostatku přes opatření soudu nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 104 odst. 2, § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, oprávněným však v tomto stadiu řízení (podle obsahu spisu) náklady nevznikly; tomu odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5, věty první, o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. října 2003

JUDr. Pavel Krbek, v. r.

předseda senátu