20 Cdo 1381/2017
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 předpisu č. 299/1963Sb.20 Cdo 1381/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Karlem Svobodou, Ph.D., v exekuční věci oprávněné České republiky Okresního soudu Praha západ se sídlem v Praze 1 Malé Straně, Karmelitská č. 377/19, identifikační číslo osoby 00024589, proti povinnému J. B. , zastoupenému Mgr. Janem Kulhánkem, advokátem se sídlem v Hořicích, Jungmannova č. 346, pro 76 666 Kč s příslušenstvím, o návrhu povinného na zastavení exekuce, vedené u Okresního soudu pro Prahu západ pod sp. zn. 206 EXE 6326/2014, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. dubna 2016, č. j. 21 Co 136/2016-41, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 26. 4. 2016, č. j. 21 Co 136/2016-41, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále též jen o. s. ř. zastavil, neboť dovolání bylo dovolatelem, podáním ze dne 7. 3. 2017, výslovně vzato v celém rozsahu zpět.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 4. 4. 2017
JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.
pověřený člen senátu