20 Cdo 138/2017
Datum rozhodnutí: 24.01.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 104 odst. 2 o. s. ř.20 Cdo 138/2017 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., ve věci výkonu rozhodnutí oprávněné Česká republika Ministerstvo obrany , se sídlem v Praze 6, Tychonova 1, adresa pro doručování: Sekce právní Ministerstva obrany, Odbor vymáhání pohledávek, Praha 6, nám. Svobody 471/4, proti povinné MEDIA 2000 s. r. o. , se sídlem v Praze 5, Klikatá 595/27, identifikační číslo osoby 25107119, zastoupené JUDr. Marcelou Ondřejovou, advokátkou se sídlem v Praze 10, Mírová 69, pro 3884884 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 27 E 27/2015, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2016, č. j. 30 Co 356/2015-27, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Povinná nezastoupena advokátem podala včasné dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 1. 2016, č. j. 30 Co 356/2015-27.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále též jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Ke splnění požadavku povinného zastoupení dovolatele při podání dovolání je třeba, aby zástupce dovolatele (advokát nebo notář) buď sám sepsal dovolání, nebo podal-li dovolatel dovolání dříve sám, již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním dovoláním, popřípadě alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.
Povinná k výzvě soudu požádala o ustanovení advokáta a o osvobození od soudních poplatků. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 13. 5. 2016, č. j. 27 E 27/2015-56, jí byla ustanovena pro dovolací řízení advokátka JUDr. Marcela Ondřejová. Toto usnesení nabylo právní moci dne 8. 7. 2016. Ustanovená advokátka však v zákonné dvouměsíční prekluzivní lhůtě (§ 241b odst. 3 o. s. ř.) dovolání sepsané jednatelem povinné nedoplnila, nenahradila a ani nesdělila, že se s ním ztotožňuje (nečinná zůstala i poté, co ji obvodní soud, byť v rozporu s § 241b odst. 3 o. s. ř., usnesením ze dne 14. 10. 2016, č. j. 27 E 27/2015-66, vyzval, aby dovolání doplnila ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení). K podání advokátky, doručenému Nejvyššímu soudu až dne 12. 1. 2017, nelze přihlížet.
Protože zákonem stanovená podmínka povinného zastoupení dovolatelky (§ 241 odst. 1 věta první, § 241 odst. 4 o. s. ř.) nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně splněna, Nejvyšší soud řízení o dovolání pro nedostatek podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. ledna 2017
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu