20 Cdo 1370/2007
Datum rozhodnutí: 17.05.2007
Dotčené předpisy:

20 Cdo 1370/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové a JUDr. Vladimíra Mikuška v exekuční věci oprávněné P. a. s., proti povinnému V. K., pro 12.279,- Kč, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 17 Nc 2608/2005, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23. 6. 2005, č. j. 14 Co 391/2005-9, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný napadl dovoláním v záhlaví uvedené rozhodnutí, kterým krajský soud odmítl podle § 44 odst. 10 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 120/2001 Sb. ), jeho odvolání proti usnesení ze dne 4. 4. 2005, č. j. 17 Nc 2608/2005-5, jímž okresní soud nařídil podle platebního výměru H. z. z. p., v likvidaci, M., ze dne 8. 2. 1999, č. j. 31/0584/98, k vydobytí pohledávky 12.279,- Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny, na majetek povinného exekuci, jejímž provedením pověřil Mgr. M. D., soudního exekutora.


Je-li dovolatelem jako v projednávaném případě fyzická osoba, je nezbytné, aby (nemá-li právnické vzdělání) byla zastoupena advokátem (notářem), jímž musí být dovolání i sepsáno (srov. § 241 odst. 1, odst. 2 písm. a/ a odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění pozdějších předpisů /dále též jen o.s.ř. /).


Při podání dovolání nebyl povinný zákonem stanoveným způsobem zastoupen a z obsahu spisu nevyplývá, že by měl právnické vzdělání.


Usnesením ze dne 26. 1. 2007, č.j. 17 Nc 2608/2005-15, soud prvního stupně proto dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolil zmocněncem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Na výzvu, která mu byla doručena 2. 2. 2007, povinný nereagoval.

Jelikož povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání vyjma usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 o.s.ř.), a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, Nejvyšší soud řízení o dovolání podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o.s.ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 17. května 2007


JUDr. Pavel Krbek, v. r.


předseda senátu