20 Cdo 1367/2010
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) o. s. ř.
20 Cdo 1367/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Miroslavy Jirmanové v exekuční věci oprávněné CF FLOP s.r.o. , se sídlem v Brně-Sever, Lesná, Nejedlého 383/11, IČ 646 08 565, proti povinné JITRAS, montážní & stavební spol. s r.o. - v likvidaci, se sídlem v Brně, Sladovnická 4, IČ 188 24 692, vymazané z obchodního rejstříku dne 3. 11. 2009, pro 14.024,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 69 Nc 1777/2006, o dovolání soudního exekutora JUDr. Josefa Černého, Exekutorský úřad Zlín, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 14. dubna 2009, č. j. 20 Co 542/2008 - 43, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně usnesením ze dne 8. 2. 2008, č. j. 69 Nc 1777/2006 - 24, rozhodl, že exekuce nařízená usnesením téhož soudu ze dne 12. 4. 2006, č. j. 69 Nc 1777/2006 - 2, se zastavuje podle § 268 odst. 1 písm. e) o. s. ř. (výrok I.), oprávněné uložil zaplatit soudnímu exekutorovi náklady exekuce (výrok II.) a povinné uložil povinnost nahradit oprávněné náklady exekuce (výrok III.).

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 14. 4. 2009, č. j. 20 Co 542/2008 - 43, usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil, ve výroku II. je změnil tak, že soudnímu exekutorovi JUDr. Josefu Černému náhradu nákladů exekuce vůči oprávněnému nepřiznal a ve výroku III. je změnil tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů exekučního řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal soudní exekutor (prostřednictvím exekutorské koncipientky) dovolání z důvodu nesprávného právního posouzení věci, jehož naplnění spatřuje v tom, že mu soudy nepřiznaly náhradu nákladů exekuce. Má za to, že v případě, kdy exekuce byla zastavena pro nemajetnost povinné, měl soud úhradu nákladů exekuce uložit oprávněné. Navrhl, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dovolací soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (viz článek II, bod 12 části první zákona č. 7/2009 Sb.) a po přezkoumání věci dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.
Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.
Přípustnost dovolání proti usnesení upravují ustanovení § 237 až § 239 o. s. ř.

Podle ustanovení § 238, § 238a a § 239 o. s. ř. není dovolání přípustné proto, že usnesení o nákladech řízení, a tedy ani o nákladech exekuce, v jejich taxativních výčtech uvedeno není. Přípustnost dovolání nelze opřít ani o ustanovení § 237 odst. 1 o. s. ř., neboť usnesení o nákladech exekuce (stejně jako usnesení o nákladech řízení) není rozhodnutím ve věci samé (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. 20 Cdo 2740/2004, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 2005, pod poř. č. 70, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 1, ročník 2003, pod č. 4).

Nejvyšší soud proto dovolání exekutora podle § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl, aniž se zabýval skutečností, že dovolání podala jménem exekutora jeho zaměstnankyně s právnickým vzděláním (exekutorská koncipientka), která však v dovolacím řízení svého zaměstnavatele, jenž je fyzickou osobou, zastupovat nemůže (§ 241 o. s. ř.).

Na závěru o nepřípustnosti dovolání nemůže nic změnit skutečnost, že povinná JITRAS, montážní & stavební spol. s r.o. - v likvidaci, byla z důvodu jejího zrušení zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 8. 2009, sp. zn. KSBR 37 INS 4186/2009-A-9, které nabylo právní moci dne 16. 9. 2009, po vydání rozhodnutí odvolacího soudu vymazána z obchodního rejstříku (vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1294) a zánikem bez právního nástupce tak ztratila způsobilost být účastnicí řízení [§ 88 odst. 1 písm. e) obch. zák., § 19 o. s. ř.].

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. května 2010


JUDr. Olga Puškinová, v. r.
předsedkyně senátu